Nachádzate sa tu:   www.ovomat.sk Obchodné podmienky e-shopu

Obchodné podmienky e-shopu

Vytlačiť PDF

Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť:

Vendea, s.r.o.
Kukučínova 52
831 03 Bratislava
Slovenská republika


IČO: 35887281
IČ DPH: SK2021837103

č.Žo - 2004/03153/2/Z42
č.živnostenského registra 113 – 23127
Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 31865/B

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
tel.: 0903 542 893, 0915 742 891

Objednanie tovaru

V prípade záujmu v e-shope nakupovať a spotrebiteľ nie je ešte našim zákazníkom, je nutné sa zaregistrovať v klientskej zóne na úvodnej strane a následne vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-shopu vyžaduje. Nakupovanie je taktiež možné aj bez úvodnej registrácie, no túto povinnosť bude nutné spraviť pri dokončovaní nákupu. Vaše registračné údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému e-shopu.

Pri registrácii môže každý spotrebiteľ zadať svoje prístupové meno a heslo, ktorým sa bude pri budúcich nákupoch hlásiť v systéme e-shopu. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje.

Objednávky prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Spotrebiteľ si môže v e-shope objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Košík a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.

Po naplnení košíka má spotrebiteľ na výber spôsob dopravy kuriérom, prípadne osobné prevzatie.

Pre bezplatné dodanie tovaru musí byť minimálna cena nákupu 50 EUR bez DPH. Pri nákupe s nižšou hodnotou bude pripočítaná cena dopravy. Cena dopravy Vám bude oznámená telefonicky alebo emailom.

Tovar je dodaný kuriérskou službou, platba môže byť pri prevzatí tovaru alebo vopred prevodom na účet.
Taktiež je možné prevziať tovar osobne za tých istých platobných podmienok.

Po stlačení tlačidla Potvrdiť objednávku, bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Vendea, s.r.o..

Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Overenie objednávky

Po úspešnom objednaní tovaru sa s Vami prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o dostupnosti tovaru a termíne dodania, prípadne možnosti osobného prevzatia.

Dodacie a platobné podmienky

Ak ste zvolili dopravu prostredníctvom kuriéra a platbu prevodom na účet, príde Vám e-mailom predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Tovar Vám bude zaslaný ihneď po zaregistrovaní Vašej úhrady na našom účte. V prípade dodávky tovaru prostredníctvom kuriérskej služby Vám tovar bude odovzdaný až po zaplatení faktúry v hotovosti kuriérovi.

Ak spotrebiteľ neuhradí predfaktúru do doby splatnosti, systém ju označí za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Vendea, s.r.o..

Spoločnosť Vendea, s.r.o. garantuje cenu z objednávky (zálohovej faktúry) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť Vendea, s.r.o. vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.

Spoločnosť Vendea, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar sporebiteľovi najneskôr do 21 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spotrebiteľovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má spotrebiteľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. V praxi je tovar spravidla dodaný do 7 pracovných dní po príjme úhrady na náš účet.

Spotrebiteľ si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Tovar musí byť zabalený a spoje balenia musia byť oblepené páskou, ktorá nesmie byť porušená. Máte nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný.

Reklamácia tovaru

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, príslušenstva, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodaným s výrobkom. Spoločnosť Vendea, s.r.o. si vyhradzuje právo predlžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom.

Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), poškodením záručnej plomby, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom).

Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Storno poplatky

Spotrebiteľ sa so spoločnosťou Vendea, s.r.o. dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru dodávateľovi z dôvodov na strane spotrebiteľa:


Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 35 EUR bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 30% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 35 EUR DPH pri vyexpedovaní tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by spoločnosť Vendea, s.r.o. neposkytla spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianského zákoníka povinná poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia.


Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianského zákoníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavrenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je spoločnosť Vendea, s.r.o. povinná bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákoníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Ochrana osobných údajov

Ak je spotrebiteľ fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplna poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.


Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu spotrebiteľa a prípadnú komunikáciu.

Ak je spotrebiteľ právnicka osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Meno firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu spotrebiteľa vykonanou bankovým prevodom.

Spoločnosť Vendea, s.r.o. chráni súkromné údaje spotrebiteľa pred zneužitím.

Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnila svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu spotrebiteľa.

Používaním internetového obchodu súhlasí spotrebiteľ so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Kontakt a podpora

Vendea, s.r.o.
Kukučínova 52 ( areál Slovenská pošta a T-Com )
831 03 Bratislava

0903 542 893 | 0915 742 891